สรุปข้อมูลการสมัคร (ผ่านระบบออนไลน์)
เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีการศึกษา 2566

หลักสูตร/แผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จำนวน
ห้องเรียน
ชาย หญิง รวม จำนวน
ห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
ห้องเรียนเพชร (Diamond) 1 ห้อง 21 34 55 1 ห้อง 11 44 55
ห้องเรียนภาษา (ESP)
1 ห้อง 2 13 15 1 ห้อง 10 13 23
ห้องเรียนปกติ 7 ห้อง 197 214 411 7 ห้อง 108 166 274
ห้องเรียนเพาะพันธุ์ปัญญา 1 ห้อง 2 2 4        
รวม 10 ห้อง 222  263 485 9 ห้อง 129 223 352